Arvot – Työelämän uusi musta

Millaisia ovat sinun arvosi? Mitkä asiat ovat sinulle tärkeimpiä ja miten ne näkyvät tavassasi toimia?
Oletko joutunut toimimaan arvojesi vastaisesti?

Arvot ohjaavat arkeamme

Teemme satoja takapuolituntumaan perustuvia päätöksiä päivittäin – usein tiedostamattamme. Jotta
voisimme ymmärtää omia valintojamme, meidän on tärkeä ymmärtää niiden taustalla olevat arvot. Arvot –
tai niiden puutteessa mielikuvat – määrittävät, miksi toimimme, kuten toimimme. Kun omat arvot ovat
selkeät ja ohjaavat toimintaa, täyttyvät päivät itselle tärkeistä asioista, ja arvojen pohjalta on mahdollista
toimia epämiellyttävissäkin tilanteissa.
Tämä pätee myös työelämään. Teemme töissä arvoihimme pohjautuvia päätöksiä – oli kyseessä sitten
palaveritarjoilun valinta, rekrytointi tai strategisten tavoitteiden punnitseminen. Omien arvojen
tunnistaminen ja niiden mukainen työyhteisö ovat merkittävä hyvinvoinnin ja hyvien tulosten lähde.

Hyvä työyhteisö on arvojemme mukainen

Työelämässä on menossa merkittävä murros, joka luo uutta tekemisen kulttuuria. Työ on aiempaa
reaktiivisempaa ja kiihkeämpää sekä vaikeammin rajattavissa oleva kokonaisuus, jota ei voi täysin
erottaa yksityiselämästä. Kuitenkin, enemmän kuin kiireinen työtahti, meitä rasittaa se, jos emme voi
toimia eettisesti oikein.
Tutkimusten mukaan ihminen kokee stressin ja ahdistuksen tunteita vahvemmin, jos hän kokee
joutuvansa toimimaan arvojensa vastaisesti, eikä kykene puuttumaan vääräksi kokemaansa toimintaan.
Burnoutin aiheuttaa siis ennen kaikkea henkinen kuorma. Siksi hyvä työkulttuuri ja taitava johtaminen
ovat ratkaisevan tärkeitä tehokkaan työyhteisön luojia.

Arvojohtajuus sitouttaa yhteiseen päämäärään

Hektisessä työympäristössä työkulttuuriin on ryhdytty kiinnittämään kasvavissa määrin huomiota. Esiin
nousee yhä uusia työyhteisöjä, joita yhdistävät samat tavoitteet, arvomaailma ja tapa tehdä asioita.
Samaan hiileen puhaltaminen vaatii vahvaa arvojohtajuutta. Johtamista, joka osallistamalla sitouttaa
tekijät päämäärään. Arvojohtaja osaa viedä joukkoaan yksilöinä kohti yhteistä tavoitetta, ja päämäärä on
todennäköisesti jokin muu kuin puhdas liikevaihdon kasvattaminen. Liikevaihtoa isompi päämäärä on
toimia ”oikein”. Pehmoiluksi tätä ei pidä leimata, vahvaa ja rohkeaa johtajuutta vaaditaan edelleen –
ilman vahvaa johtajuutta ei ole yhteisöä, jota johtaa.
Tehokas ja luova työpaikka muovautuu vuorovaikutuksessa yhteisönsä jäsenten kanssa. Tällöin
työyhteisö pystyy kesken matkan ja ketterästi reagoimaan maailman menoon. Kun ihminen voi työssään
olla uskollinen omille arvoilleen ja uskoa siihen, että yhteisöä ohjataan oikeamielisesti sekä avoimesti, on
hänen helpompi mennä sinne-minne-ikinä-onkaan-menossa. Näin kukoistaa se kaikkein tärkein:
luottamus.

Arvojen korostuminen edellyttää avoimuutta

Arvomuutos työelämässä muuttaa johtajuutta, vallankäyttöä ja niiden ilmentymiä. Etenemme kohti
avoimemman keskustelun aikakautta, jossa voittajia ovat valmentavaan johtamiskulttuuriin uskovat
arvojohtajat. Heillä on halua ja taitoa perustella päätöksiään yhteisen päämäärän kirkastamiseksi. He
osaavat kuunnella yhteisöä ja tarjota sille vaikutusmahdollisuuksia sekä osallistaa yksilöitä aktiivisesti
toiminnan kehittämiseen, valmentavalla otteella.
Menestyksekkäät yritykset löytävät jo keinoja vastata työntekijöidensä arvoihin. Yhteiskunnallisella
tasolla muutos on huomattavasti hitaampaa. Sosiaalinen media tuo vaikuttavan keskustelun lähemmäksi

meistä jokaista ja mahdollistaa osallistumisen muutokseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on #metoo-
kampanja, joka herätti keskustelua erityisesti elokuva-alan työoloista Suomessakin. Avoin

kommunikaatio ongelmista johtaa murrokseen, jonka kautta mennään kohti nykyistä terveempää
työelämää, jossa jokaisen oikeus arvostukseen vahvistuu.

Arvojohtajuus kehittää yhteiskuntaa

Arvomuutos ei jää vain työelämään. Entistä avoimempi yhteiskunta vaatii myös entistä avoimempaa
päätöksentekoa.
Sosiaalisen median avoin, mutta vielä hauras keskustelukulttuuri edellyttää kumppanikseen aitoa
dialogia, joka kykenee paitsi osallistamaan yhteisöä myös vaikuttumaan yhteisön arvoista ja

näkemyksistä. Tämä on saavutettavissa, kun myös päättäjiin saadaan puhallettua valmentavaa leader-
johtajuutta.

Työelämä on jo muuttunut merkittävästi, ja yhteiskunta muuttuu perässä. Juuri tässä järjestyksessä. Te
nykyhetken rohkeat, lannistumattomat ja kovapäisetkin leaderit näytätte suuntaa – te muutatte
maailman!

Jaa kirjoitus:

One Comment

leave a comment